Przy współpracy FERRO S.A., w dniach 14-15 maja 2015 r., w Dębem k/ Warszawy odbyła się VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja”.

Podczas Konferencji reprezentujący FERRO mgr inż. Maciej Podraza wygłosił referat poświęcony tematyce zużycia wody pt. „Oszczędzanie wody w armaturze sanitarnej”. Autor zwrócił uwagę między innymi na problem poprawnego projektowania instalacji zaopatrzenia w wodę wraz z instalacjami odprowadzenia ścieków, które jak najdokładniej odzwierciedlałoby późniejsze warunki rzeczywiste. Omówił konieczność ściślejszej korelacji danych będących podstawą wytycznych do projektowania instalacji z zapisami norm dotyczących produktów montowanych w tychże instalacjach, a także zaprezentował sposoby oszczędzania wody na przykładzie rozwiązań możliwych do zastosowania przez przeciętnego użytkownika oraz przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej. W tych ostatnich, z uwagi na montaż armatury o znacznie zmniejszonych wypływach, podkreślił konieczność zintegrowania instalacji zaopatrzenia w wodę z instalacjami odprowadzenia ścieków.

Organizatorem, odbywającej się już po raz szósty Konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Konferencja jest miejscem wymiany wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień teoretycznych i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele środowisk naukowych, projektanci, wykonawcy i producenci oraz eksploatatorzy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i firm usługowych.

Celem Konferencji była prezentacja oraz ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Tematyka obrad obejmowała zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji. Podczas Konferencji wygłoszono 27 referatów w kilku sesjach tematycznych.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)