CREATON Polska, lider w branży ceramicznych pokryć dachowych, od lat stawia na zrównoważony rozwój, obejmujący wszystkie aspekty swojej działalności. Firma należąca do międzynarodowego koncernu TERREAL pod tym pojęciem rozumie również odpowiedzialność względem naszej planety i ukierunkowanie strategii na obszar ochrony środowiska naturalnego. Podejmując czynności i inwestycje, które pozytywnie wpływają na zmniejszenie skutków ubocznych wynikających z działalności przemysłowej, CREATON Polska przyczynia się do rozwoju szeroko rozumianych postaw proekologicznych.

Produkty przyjazne dla środowiska

Już w 2012 roku wraz z Instytutem Techniki Budowlanej jako pierwsza w Polsce firma w branży pokryć dachowych, przeprowadziła pełnaą ocenę cyklu życia produktu zgodnie z europejskaą normaą EN 15804:2012 „Zrównoważone budownictwo. Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych – reguły kategoryzacji wyrobów”. W efekcie tych działań wytwarzane przez CREATON Polska dachówki cementowe zostały pierwszym w kraju produktem certyfikowanym Deklaracją Środowiskową III typu.

Wdrożone standardy produkcyjne wyprzedziły te wymagane od 2013 roku w ramach nowego rozporządzenia dotyczącego wytwarzania na rynku europejskim wyrobów budowlanych (tzw. CPR – Construction Products Regulation). To wyznaczyło kierunek dla innych producentów dachówek w zakresie wytwarzania produktów w sposób zrównoważony, przy zmniejszonym zużyciu energii podczas całego cyklu ich życia.

Wszystkie dachówki marki CREATON wytwarzane są z naturalnych składników, dzięki czemu cechują się możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Podczas procesu angobowania i glazurowania dachówek ceramicznych używane są wyłącznie pigmenty pozbawione metali ciężkich (tzw. „LeadFree”), takich jak: ołów, kadm czy rtęć.

Ekologiczne rozwiązania w procesie produkcji

Powołany zespół ekspertów na bieżąco identyfikuje potencjalne zagrożenia dla środowiska związane z działalnością produkcyjną we wszystkich zakładach należących do CREATON Polska: w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie. Wprowadzane nieustannie środki zaradcze przyczyniają się do minimalizacji i kompensacji jej wpływu na otoczenie. Od 2020 roku firma monitoruje działania związane z minimalizacją śladu węglowego również w procesie globalnym.

Wytwarzane w zakładzie w Widziszewie od 2012 r. dachówki ceramiczne powstają w oparciu o innowacyjną, niestosowaną dotychczas w branży, technologię suszenia – Hydrocasing. Umożliwia ona uzyskanie najwyższej jakości wyrobu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Nowatorska technologia suszenia dotyczy półproduktów, których czas przebywania w suszarniach został wielokrotnie skrócony, co ma wpływ na zmniejszoną energochłonność na jednostkę produktu oraz ograniczenie zużycia paliw gazowych i obniżenie emisji CO2.

Wykorzystywana w produkcji energia jest częściowo odzyskiwana przez wymienniki ciepła. Pozostałe niewielkie emisje redukowane są do minimum przez wydajne oczyszczalnie gazów spalinowych. Każdy etap i element produkcji jest wnikliwie analizowany pod względem środowiskowym, o czym świadczy uzyskany certyfikat ISO 14001:2015.


Skuteczny recykling odpadów

Dzięki zastosowaniu przez CREATON Polska recyklingu wewnętrznego zredukowane zostało o 6,3% wydobycie surowca wykorzystywanego do produkcji dachówek. Firma może pochwalić się tym, że żadne z generowanych odpadów produkcyjnych nie trafiają na składowiska komunalne. Dachówka cementowa, która nie spełnia norm jakościowych dostaje swoje drugie życie jako element do podbudowy dróg. Natomiast dachówka ceramiczna zawracana jest w procesie produkcyjnym i wykorzystywana, po odpowiedniej obróbce, jako wkład surowcowy do wytworzenia nowego wyrobu. Poprzez nieustanną optymalizację procesu produkcyjnego zmniejszona została też ilość odpadów produkowanych w fabrykach dachówek cementowych, na przykład w zakładzie w Chojnicach o ponad połowę.

CREATON prowadzi cykliczne szkolenia proekologiczne dla pracowników i dostawców na temat zasad zagospodarowania odpadów w zakładach, ich selektywnej zbiórki, nowych przepisów dotyczących odpadów oraz optymalizacji transportu.

„Dbając o ogólny rozwój świadomej odpowiedzialności za degradacyjną działalność człowieka stworzyliśmy kampanię społeczną #zielonyCREATON, w ramach której staramy się edukować proekologicznie klientów i sympatyków firmy oraz finansować lokalne akcje, których celem jest ochrona przyrody. Przykładem takich akcji jest m.in. objęcie adopcją i zobowiązanie się do utrzymania przedstawiciela zagrożonego gatunku – tygrysa amurskiego w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym, czy też wspólne sadzenie z naszymi klientami lasu w okolicach Krakowa, który skompensuje emisję CO2 aż o 140 ton” – podkreśla Jakub Skowron, Communication & PR Manager w CREATON Polska.

Rekultywacja wyeksploatowanych terenów

Firma przykłada także ogromną wagę do rekultywacji eksploatowanych wcześniej terenów, w szczególności odkrywkowych kopalni gliny i piasku. Nieużywany obszar przywracany jest do stanu naturalnego w sposób przemyślany pod względem ekologicznym.

Do najważniejszych inwestycji związanych z ponownym zagospodarowywaniem obiektów służących gospodarce budowlanej zaliczyć można odnowę dawnej bawarskiej kopalni gliny CREATON w Grossbettenrain w Niemczech. W dwóch etapach inwestycji przywrócono do pierwotnego użytku 14 ha gruntów rolnych, zaś 0,7 ha wyrobiska przeznaczono na użytek ekologiczny, składający się częściowo z łąki i terenu zadrzewionego.

Oprócz zalesienia, nasadzono tam wiele drzew owocowych, głównie tradycyjnych gatunków jabłoni i śliw. W powstałych w ten sposób sadach dochodzi do reintrodukcji dawnych odmian owoców i przyciągania owadów zapylających. Dodatkowe  dwa stawy z naturalną roślinnością służą jako nowe siedlisko dla chronionych płazów. CREATON zrewaloryzował przyrodniczo wiele swoich terenów powydobywczych (głównie w Bawarii i Turyngii, w okręgu Dillingen an der Donau), planuje też inne przedsięwzięcia tego rodzaju.

Aktywność CREATON dotycząca ochrony planety obejmuje zarówno wielkie inwestycje związane z rekultywacją terenów czy unowocześnianiem procesów produkcji, jak i kampanie edukacyjne oraz mniejsze proekologiczne projekty. Uważamy, że każde, nawet najdrobniejsze działanie może stać się elementem skutecznego systemu prowadzenia gospodarki naturalnej, bezpiecznej i jak najmniej szkodliwej dla ludzkości. Dzięki stosowaniu od lat konsekwentnej polityki jakościowej i ekologicznej firma może poszczycić się opinią renomowanego producenta wyrobów o wysokiej klasie, dbającego jednocześnie o środowisko naturalne.

www.creaton.pl

CREATON Polska
press box